Aktualności

Aktualności

  Jesteśmy największą i najlepiej wyposażoną kręgielnio-bilardownią w Starogardzie i okolicy! Do dyspozycji naszych gości

więcej >
Promocje

Promocje

Aktualnie w promocji posiadamy wynajem torów w środy, oraz pakiety urodzinowe.

więcej >
Rezerwacja

Rezerwacja

Zarezerwuj tory, bilard, darty, bądź wynajmij kręgelnię na urodziny.

więcej >
Newsletter

Newsletter

Regulamin kręgielni

Regulamin kręgielni – Kula Bowling

I Część ogólna

 1. Osoby chcące przebywać na terenie kręgielni oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu.
 2. Kręgielnia czynna jest od wtorku do niedzieli.
 3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 4. Każdy użytkownik kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu i służb porządkowych mogą zostać wyproszone z terenu obiektu.
 6. Każdy osoba znajdujący się na terenie kręgielni Kula Bowling wyraża zgodę na udostępnianie jej zdjęć na stronie internetowej kręgielni oraz na profilu Kula Bowling na portalu ” Facebook ”.
 7. Na terenie kręgielni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania własnej żywności i napojów (nie dotyczy rezerwacji ze zgodą na własne posiłki).
 8. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  1. wnoszenia opakowań szklanych, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. przebywania zwierząt,
  3. wstępu osobom, których stan wskazuje na znaczne spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 9. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu.
 10. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdującą się pod znacznym wpływem alkoholu.
 11. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.

II Zasady korzystania z kręgielni

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
  1. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze kręgielni.
  2. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 2. Gracze zobowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata.
  1. Przed wejściem na rozbieg jedzenie, napoje pozostawiamy na stoliku.
  2. Zakaz wchodzenia na tory.
  3. Kulę należy wyrzucić za linią oznaczającą początek toru (linia faulu).
  4. Podczas rzutu pozostali gracze nie mogą znajdować się na rozbiegu.
  5. Przekroczenie linii faulu grozi bolesnym upadkiem (tor pokryty jest olejem).
  6. Nie rzucamy jednocześnie z sąsiadami z toru obok. Pierwszeństwo ma gracz po prawej stronie.
  7. Przed każdym rzutem należy upewnić się czy podnośnik kręgli zakończył pracę. Pozioma czarna belka  powinna być niewidoczna.
  8. Prosimy o dobór ilości kul do ilości graczy. Zbyt wiele kul na podajniku grozi wypadkiem.
 3. Na terenie pomieszczeń kręgielni zabrania się:
  1. wychodzenia poza lokal kręgielni w obuwiu przeznaczonym do gry w kręgle.
  2. wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  3. dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  4. wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
  5. wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
  6. spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  7. niszczenia wyposażenia, urządzeń.
  8. nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwie.
 4. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
 5. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie kręgielni. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni.
 6. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób Kula Bowling nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni.
 8. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 9. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
 10. Rzut następuje tylko jedna kulą naraz. Rzucanie dwóch lub więcej kul w jednym rzucie jest zabronione.
 11. W przypadku zatrzymania się kuli lub kręgla na torze gracze są zobowiązani poinformować o tym pracownika lokalu.

III. Odpowiedzialność i kary

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. Kula Bowling nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu( w tym szatni) przedmioty oraz pieniądze. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Kula Bowling można odebrać w Recepcji.
 3. W przypadku korzystania przez gracza z własnego sprzętu Kula Bowling nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.
 4. Kula Bowling zastrzega sobie żądania kary umownej w wysokości 100 zł za rzucenie, w pug lub rzut na wyłączonym torze.
  1. Doprowadzenie do złamania pługu jest równoznaczne z zapłatą kary 2500 zł.
 5. Kula Bowling nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

IV. Rezerwacja torów bowlingowych

 1. Rezerwacje na gry w bowling mogą być zgłaszane telefonicznie lub osobiście w recepcji po podaniu imienia lub nazwiska osoby rezerwującej, numeru telefonu kontaktowego oraz adres email.
 2. Rezerwacje rozpoczynają się o pełnych godzinach.
 3. Rezerwację przyjmowane są na czas pełnej godziny (godzin).
 4. Nieobecność osoby rezerwującej 15 min przed ustaloną godziną powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
 5. Dokonując rezerwacji od 4h ( np. 1 tor na 4h, 2 tory na 2h , 4 tory na 1h itp.) wymagamy wpłaty zadatku w wysokości 100 zł.
 6. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
 7. Kula Bowling nie odpowiada ze opóźnienia wynikające z awarii technicznych bowlingu.

Bowling to dobra zabawa, więc baw się razem z nami przestrzegając ustalonych zasad !!!!!!!

Zarząd Kula Bowling